Kezdőlap » Agora » Ösztöndíj Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő részvételre
felsooktatas tudnivalok

Ösztöndíj Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő részvételre

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő második ösztöndíjas részvételre a 2015/2016-os tanévben azon külhoni magyar hallgatók számára, akik ösztöndíjasként részt vettek a 2014/2015-ös tanévben a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében, azonban a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban nem nyertek felvételt egy magyarországi, magyar állami ösztöndíjjal támogatott alap- vagy osztatlan képzésére sem.

A pályázati kiírás tartalmát a Balassi Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériummal együttműködve dolgozta ki.

Általános tudnivalók:
– A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
– Az ösztöndíjas hallgató a Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő képzésére – a 2014/2015-ös tanévben már elsajátított ismeretek alapján – jelen pályázat útján a 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban megjelölni tervezett magyarországi felsőoktatási alap- vagy osztatlan képzési szakra történő felkészítésre, a képzési szak(ok)hoz szükséges és az intézet képzési kínálatában szereplő 2 felvételi/érettségi tantárgy ismereteinek elsajátítására kerül felvételre.
– Az előkészítő képzésben ismételten ösztöndíjasként résztvevő hallgatók a Balassi Intézetben 2 felvételi/érettségi tárgyból folytatnak órarend szerinti tanulmányokat. Az előkészítő képzés célja a szükséges szaktárgyi ismeretek elsajátítása mellett a 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban meghatározott, az adott alap- vagy osztatlan képzési szakhoz szükséges 2 felvételi/érettségi tantárgyból emelt szinten történő magyarországi érettségi vizsga sikeres letétele.
– Az előkészítő képzés végén a hallgatók a 2016. évi tavaszi érettségi időszakban Magyarországon a felsőoktatási felvételi eljárásban szükséges 2 felvételi/érettségi tárgyból emelt szinten, vagy ha az elegendő – a hallgató döntése alapján 1 vagy 2 felvételi/érettségi tantárgyból – közép szinten érettségi vizsgát tesznek. A letett érettségi vizsgák eredményének függvényében, a 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban alkalmazott pontszámítás és felvételi besorolási döntés alapján kerülhetnek felvételre az általuk megjelölt magyarországi felsőoktatási intézmény alap- vagy egységes (osztatlan), nappali tagozatos, magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzések egyikére a 2016/2017-es tanévben.
– A hallgatóknak a sikeres felvételükhöz a képzésen túl az előkészítő képzés végén részt kell venniük
– alapesetben a 2016. évi tavaszi érettségi időszakban a megjelölt képzési szak(ok)hoz előírt 2 (vagy ha az elegendő – a hallgató döntése alapján – 1) felvételi/érettségi tantárgyból az emelt szintű magyarországi érettségi vizsgákon, és/vagy
– ha az elegendő – a hallgató döntése alapján – 1 vagy 2 felvételi/érettségi tantárgyból – a közép szintű magyarországi érettségi vizsgákon; és
– a 2016. évi magyarországi általános felsőoktatási felvételi eljárásban.
– A felsőoktatási felvételi eljárásba, valamint a magyarországi érettségi vizsgákra történő jelentkezést az Oktatási Hivatal által megadott határidőig (ld. majd a http://www.felvi.hu és http://www.oktatas.hu honlapokon) az előkészítő képzésben részt vevő hallgatóknak önállóan, saját felelősségükre (fiatalkorú hallgatók esetében szülői felelősségre) kell benyújtaniuk, melyhez természetesen az intézet munkatársai segítséget nyújtanak majd. A felvételi eljárásba, illetve az érettségi vizsgákra történő jelentkezés költségei a hallgatókat terhelik, így a jelentkezési díjakat is önállóan kell befizetniük.
– A 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a magyarországi felsőoktatási intézmények valamelyikébe a jelen felhívás 1. sz. mellékletében felsorolt (ún. támogatott) nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott formájú képzésére felvett hallgatók pályázat alapján a 2016/2017-es tanévben, vagyis alap- vagy osztatlan képzéses tanulmányaik első évfolyamán 10 hónap időtartamban miniszteri ösztöndíjban részesülhetnek.
– A felsőoktatási tanulmányaik további, felsőbb éves időszakában a hallgatóknak minden tanévre újra kell pályázniuk a miniszteri ösztöndíjra.
– Az előkészítő képzésére ösztöndíjat nyert személyekkel (ösztöndíjasokkal) a Balassi Intézet személyenként köt szerződést. A Balassi Intézet a szerződésben rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit, s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel stb.) lát el.
– A támogatás forrása Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklete, XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 4. Balassi Intézet cím 4. előir. csoportszám: Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat (Áht: 275667).

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
– Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
– A pályázatok előértékelését az Előértékelő Bizottság (elnöke: Bori István, a Balassi Intézet hungarológiai tagozatvezetője) végzi. A beérkezett pályázatok előértékelése alapján a nyertes pályázókra az Előértékelő Bizottság tesz előzetes javaslatot az Értékelő Bizottságnak.
– Az Előértékelő Bizottság ülését követően a nyertes pályázókra tett előzetes javaslat eredményéről a Balassi Intézet Hungarológiai Tagozata a pályázó által megadott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 3 munkanapon belül. Az előzetes javaslattal kapcsolatban a pályázó az Értékelő Bizottsághoz nyújthat be észrevételt. Az észrevétel benyújtásának határidejéről és az Értékelő Bizottság ülésének időpontjáról a pályázó a Balassi Intézet Hungarológiai Tagozatánál érdeklődhet.
– A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: Gyetvai Árpád, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság politikai főtanácsadója. Az Értékelő Bizottság tagjai: Dr. Szalay György (Szlovákiából); Csapó Nándor (Horvátországból); Dr. Orosz Ildikó (Ukrajnából); Dr. Takács Márta (Szerbiából); Dr. Tonk Márton (Romániából); Wurst Erzsébet (Ausztriából); Zsámboki Marcell, a Balassi Intézet oktatási és tudományos igazgatója; Hógenburg Tamás, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumának igazgatója; Bori István, a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője; és Benked László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatás-politikai Főosztályának ösztöndíj referense.
– A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának – mely tartalmazza az Értékelő Bizottsághoz benyújtott észrevételeket és azok elbírálását is – figyelembe-vételével Magyarország emberi erőforrások minisztere és a Balassi Intézet főigazgatója együttesen hozza meg legkésőbb 2015. szeptember 11-ig. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül a Balassi Intézet Hungarológiai Tagozata részéről postai feladásra kerül.
– A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért felelős államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedéstől vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
– Az ösztöndíjat elnyert pályázóval (személyenként) a Balassi Intézet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az az ösztöndíjat adományozó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
– a hallgató személyes adatai (név, lakcím, útlevél száma);
– idegenrendészeti státusza (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
– elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Balassi Intézet, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2015. október 31. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak továbbá a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
– Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére az államilag támogatott előkészítő képzés időtartama alatt a Balassi Intézet folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj havi átlagos összege megegyezik a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, osztatlan és mesterképzésében tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók miniszteri ösztöndíjának mértékével. A miniszteri ösztöndíj havi összege a 2015. évben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 114/D. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 15%-a (az egy főre megállapított hallgatói normatíva éves összege a 2015. évben 119 000 forint, ennek alapján a miniszteri ösztöndíj havi összege ennek 15%-a, azaz a 2015. évben 17 850 Ft/hó). Az ösztöndíjasok az első négy hónapban az átlagos ösztöndíj összeget kapják, a további hónapokban a tanulmányi eredménytől függően differenciált ösztöndíjban részesülnek. A differenciált ösztöndíj minimális havi összege 10 000 Ft/hó, maximális összege 35 000 Ft/hó.
– A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjat adományozó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati kiírásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi. Amennyiben az ösztöndíjast az ösztöndíj (vagy annak egy részének) visszafizetésére kötelezik, akkor az ösztöndíj Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét kell visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
– A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas hallgató magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett bevándorlási vagy letelepedési engedély, illetve a magyarországi állandó lakóhely az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő letelepedési engedély megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét. A kamatszámítás kezdő időpontja az ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
– A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a http://www.martonaron.hu és a http://www.balassi-intezet.hu honlapon.

A pályázat feltételei:
Pályázhat minden olyan külhoni magyar nemzetiségű személy, aki
– ösztöndíjasként részt vett a 2014/2015-ös tanévben a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében, azonban a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban nem nyert felvételt valamely magyarországi felsőoktatási intézmény egy magyar állami ösztöndíjjal támogatott felsőoktatási alap- vagy osztatlan képzésére sem, és
– megfelel a pályázati kiírás további feltételeinek.

Figyelem! A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

A pályázásból kizáró általános feltételek:
– Nem pályázhatnak azok, akik nem vettek részt ösztöndíjasként a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében a 2014/2015-ös tanévben.
– Nem pályázhatnak azok, akiknek az ösztöndíjas előkészítő képzésre vonatkozó hallgatói jogviszonya a 2014/2015-ös tanév vége előtt megszűnt.
– Nem vehetnek részt ösztöndíjasként az ismételt felsőoktatási előkészítő képzésben azok, akik a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban felvételt nyernek valamely magyarországi felsőoktatási intézmény egy magyar állami ösztöndíjjal támogatott alap- vagy osztatlan képzési szakjára.
– Nem pályázhatnak azok a személyek, akik Magyarországon állandó lakcímmel rendelkeznek.
– Nem részesülhetnek előkészítő ösztöndíjban vagy később miniszteri ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami ösztöndíjban részesülő személyek.

További pályázati feltételek:
A meghirdetett ösztöndíjas keretszám a 2015/2016-os tanévben 10 fő.*
– Pályázni lehet
– azzal a 2016 szeptemberében is induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal, amelyet a pályázó a Balassi Intézet 2014/2015-ös tanévi felsőoktatási előkészítő képzésére vonatkozó pályázatában megjelölt. Amennyiben a megjelölt szak nem került magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésként a http://www.felvi.hu honlapon meghirdetésre, akkor a pályázónak lehetősége van új képzés megjelölésére úgy, hogy azzal nem változtatja meg az ismételt előkészítő képzésben tanulandó felvételi/érettségi tantárgyakat. Az új képzés megjelöléséhez a Balassi Intézet hungarológiai tagozatvezetőjének előzetes írásbeli engedélye szükséges;
– a fentiektől eltérő, a 2016 szeptemberében induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal, amelyet a pályázó 2014/2015-ös tanévi előkészítő képzéses tanulmányi előmenetele, 2015. évi magyarországi érettségi vizsgáinak eredménye vagy ez időszak alatt részére engedélyezett szakváltása miatt – tekintettel a pályázó 2016. évi felvételi esélyeire – a Balassi Intézet hungarológiai tagozatvezetője a pályázó számára előzetesen írásban engedélyez.
– Új képzés megadásakor, amennyiben a szakhoz tartozó felvételi/érettségi tantárgypár részben vagy egészben módosul a 2014/2015-ös tanévben tanultakhoz képest, a Balassi Intézet Hungarológiai Tagozata felvételi elbeszélgetésre hívhatja be a pályázót. Az ilyen felvételi elbeszélgetés célja a pályázó tudásának felmérése az új, a 2014/2015-ös tanévben nem tanult tantárgy(ak)ból. A felvételi elbeszélgetésre a pályázati határidőt követően, még az Előértékelő Bizottság ülését megelőzően kerül sor, melynek idejéről helyéről a hallgató elektronikus levélcímére értesítést kap a Balassi Intézet Hungarológiai Tagozata részéről.
– A pályázat benyújtásakor – az alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgák letételéhez kötött szakok kivételével – 1 alap- vagy osztatlan képzési szakot kell a fenti bekezdésekben meghatározott módon a pályázati adatlapon megjelölni. A pályázat elnyerése esetén az ösztöndíjas hallgató az így kiválasztott szakhoz tartozó 2 felvételi/érettségi tárgyból folytatja az intézetben az előkészítős tanulmányait.
– Az alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgák letételéhez is kötött szak megjelölése esetén a pályázónak meg kell jelölnie további 1 olyan alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához nem kötött alap- vagy osztatlan képzési szakot is, melynek a felvételi/érettségi tantárgyai megegyeznek az elsőként választott, de alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához is kötött képzési szakkal. E szak megadásának a módja is megegyezik a fentiekben meghatározottakkal (jelen pályázat “További pályázati feltételek” c. rész 2. bekezdése “Pályázni lehet…” kezdetű bekezdésében foglaltakkal).
– A hallgató a 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban az általa választott és lehetséges számú felsőoktatási intézmény(ek) alap- vagy osztatlan képzési szakjára/szakjaira, az általa meghatározott sorrendben nyújthat be felvételi jelentkezést a felvételi eljárás szabályai szerint. A felvételi jelentkezés során azonban elsődlegesen célszerű azt a képzési szakot megjelölni, melyre az előkészítő képzésre is felvételt nyert (melyre készül a képzés során), továbbá olyan képzési szakokat megjelölni, melyek az előkészítő képzés 2015/2016-os tanévére vonatkozó pályázati kiírásában támogatott szakokként voltak feltüntetve, és amelyeknek a szükséges, pontszámítási alapot jelentő felvételi/érettségi tantárgyait a hallgató az előkészítő képzésben tanulja.
– Tekintettel arra, hogy az előkészítő képzés tanterve és kimeneti követelményrendszere alapján az intézetben tanult, pontszámítási alapot képező 2 felvételi/érettségi tantárgyból az emelt szintű magyarországi érettségire készít fel, javasolt a hallgatónak a 2 szükséges tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgára jelentkeznie. Azonban – az intézet tanárainak, tagozatvezetőjének az ettől eltérő szakmai javaslata alapján, illetve a hallgató saját döntése alapján, ha 1 vagy 2 tantárgyból a felvételi eljárás szabályai szerint az lehetséges – a hallgató 1 vagy 2 felvételi/érettségi tantárgyból közép szintű magyarországi érettségi vizsgára is jelentkezhet.
– Az Előértékelő Bizottság a beérkezett és érvényes pályázatokat az előértékelés során egyedi eljárással, az alábbi szempontok alapján rangsorolja:
– a pályázók 2014/2015-ös tanévi előkészítő képzésben folytatott évközi tanulmányi munkája, munkafegyelme (hiányzás a tanórákról), szorgalma (hozzáállása), tudásszintjének fejlődése, továbbá
– az előkészítő képzésben tanult tárgyak intézeti vizsgáinak / záróvizsgáinak / próba-érettségi vizsgáinak eredményei, és
– a két szükséges érettségei/felvételi tárgyból Magyarországon a 2015. évi tavaszi érettségi időszakban letett érettségi vizsgák eredményei (ha volt ilyen), illetve
– új képzés (szak) megjelölése esetén a felvételi elbeszélgetés eredménye (amennyiben ilyenre a pályázó behívásra került),
szükség esetén figyelembe véve a hallgatónak az előkészítő tanév végén mért magyar nyelv ismereti szintjét.
– Jelen pályázat útján a második előkészítő képzéses tanévre ösztöndíjat elnyert hallgatók a 2015/2016-os tanévet követően további ösztöndíjas felsőoktatási előkészítő képzésben nem vehetnek részt a Balassi Intézet keretei között.

*Tervezett keret, mely az államháztartás 2015. évi egyensúlyi helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.

Minden pályázó figyelmét felhívjuk arra, hogy egyes szakokhoz (képzésekhez) a felsőoktatási felvételi eljárásban a magyarországi felsőoktatási intézmények alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgákat követelnek meg.
E szakok jegyzéke a www.felvi.hu weboldalon a Felsőoktatási Felvételi tájékoztató elektronikus kiadvány Legfontosabb táblázatai között található “Függelék: A felsőoktatási intézmények által szervezett alkalmassági, gyakorlati és saját vizsgák, illetve az egyházi felsőoktatási intézmények által szervezett vizsgák követelményei”.

Amennyiben az elbírálás során a megadott előkészítős ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó előkészítős ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható a Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közösen a 2015/2016-os tanévre a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében részt vevő horvát, szlovák, román, szerb és ukrán állampolgárságú, illetve az ún. nyugati szórványból érkező magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett pályázatokra.

A képzés leírása:
A felvételre került határon túli magyar személyek a 2015/2016-os tanévben a 10 hónap időtartamú felsőoktatási előkészítő képzéses tanulmányaikat hallgatói jogviszony keretében folytatják. A képzés várhatóan 2015. szeptember elején kezdődik. A képzés kis csoportokban történik. A hallgatók a pályázatban meghirdetett szakokhoz meghatározott két tantárgyból egyéves felvételi/érettségi szaktárgyi előkészítésben részesülnek.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek elmulasztása, valamint a Balassi Intézet tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatának megszegése esetén az ösztöndíjra való jogosultság, súlyosabb esetben az előkészítő képzésre vonatkozó hallgatói jogviszony megszüntethető.

Az ösztöndíj tartalma:
– átlagosan 17 850 Ft/hó ösztöndíj, amely az ötödik hónaptól differenciáltan kerül kiosztásra: minimum 10 000 Ft/hó, maximum 35 000 Ft/hó,
– ingyenes szaktárgyi és magyar nyelvi képzés,
– ingyenes tankönyvellátás,
– ingyenes kollégiumi elhelyezés (3 ágyas szobákban),
– diákigazolvány (államilag garantált, az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezményekre jogosít),
– a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére.

A pályázót érintő költségek:
– utazás költségei,
– étkezés költségei,
– személyes költségek,
– diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz),
– javasolt havi költőpénz (az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére): kb. 200-250 USD/hó,
– tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten.

Fizetendő díjak:
– 2000 Ft a kollégiumba való beköltözéskor,
– kb. 3000 Ft az ideiglenes és a végleges diákigazolványra,
– a magyarországi felsőoktatási intézménybe történő jelentkezéshez szükséges felvételi eljárási díj, valamint a magyarországi érettségi vizsgákra történő jelentkezés eljárási díjai, melyekről majd a http://www.felvi.hu és http://www.oktatas.hu honlapokon lehet tájékozódni.

Az utolsó bekezdésben említett díjak kivételével valamennyi díj a beiratkozáskor fizetendő!

A pályázat benyújtása:

A pályázatok benyújtásának (személyes beadásának vagy postai beérkezésének) határideje: 2015. augusztus 3. 12.00 óra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a határidő minden esetben a beérkezés időpontját jelenti valamint arra, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

Amennyiben a pályázat a beérkezési határidőig nem érkezik be, ill. formailag hibás vagy pontatlan, azt az Értékelő Bizottság nem veszi figyelembe!

A pályázatokat 1 példányban személyesen vagy ­ ajánlott küldeményként ­ postai úton az alábbi címre lehet eljuttatni:

Balassi Intézet,
Hungarológiai Tagozat
Hungarológia Tagozat Tanulmányi Iroda (B 29)
Cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 35.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint a szerződésről:

Balassi Intézet Hungarológiai Tagozat
Hungarológia Tagozat Tanulmányi Iroda (B 29)
Dienes Judit tanulmányi előadó
Cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 35.
Tel.: +36-1-766-5791
Fax: +36-1-766-5731
E-mail: dienes.judit@gmail.com
Pályázni a Balassi Intézet Hungarológiai Tagozat Hungarológia Tagozat Tanulmányi Irodájában beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu, www.balassi-intezet.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Szükséges benyújtandók, dokumentumok, igazolások:
– pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap. (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!),
– az útlevél és az állandó lakóhelyet igazoló okmány egyszerű másolata,
– a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás eredményéről szóló, az Oktatási Hivatal által kibocsátott határozat, illetve a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem nyújtott be felvételi jelentkezést a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során,
– a magyarországi közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgák bizonyítványai/ tanúsítványai**,
– 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.

**Az eredeti dokumentumok a benyújtáskor bemutatandók (postai jelentkezés esetében a dokumentum kibocsátója, vagy közjegyző által hitelesített másolatot kell beküldeni).

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok megtalálhatók a balassiintezet.hu oldalon.

Szólj hozzá!

More in felsőoktatás
palyazat001
Pályázat közgazdaságtudomány és monetáris ismeretek témában

A New Austrian School of Economics (NASOE) pályázatot írt ki egyetemi hallgatók részére közgazdaságtudomány és monetáris ismeretek témában.

Close