Kezdőlap » Agora » Szórványban folyó oktatás támogatása
Illusztráció

Szórványban folyó oktatás támogatása

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével nyílt köznevelési pályázatot hirdet a szórványban folyó oktatás támogatására a 2016/2017-es tanévben.
1. A pályázat célja:
Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Szlovákiában és Horvátországban köznevelési (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzési) feladatokat ellátó, szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási, valamint kollégiumi ellátási költségeihez történő hozzájárulás.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Romániai, ukrajnai, szerbiai, szlovákiai és horvátországi jogi személyiséggel rendelkező határon túli magyar nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások stb).

3. Általános tudnivalók:
– A támogatás forrása: a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/4. “Határon túli köznevelési feladatok támogatása” megnevezésű részfeladata (Áht azonosító: 348 662).
– A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 20,5 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 100 ezer forint, felső határa 2 millió forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.*
– A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) megküldi a Magyar Államkincstár részére.
– Pályázni kizárólag az 1. pontban megjelölt országokban, szórványterületen rendszeres (iskola- vagy kvázi iskolarendszerű) munkaköri, illetve tanulói munkaformában dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosítására, diákok és pedagógusok utazási költségeire, valamint szórványban folyó oktatási tevékenységhez kapcsolódó kollégiumi ellátási költségekre lehet. Pedagógusok esetében az ellátott feladatra szerződést kell kötni, amelyet a támogatás szakmai és pénzügyi elszámolásának elkészítésekor – a teljesítés igazolásával együtt – másolati formában be kell nyújtani.
– A pályázatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) oktatásért felelős államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Dr. Cseszregi Tamás oktatási igazgató, tagok: Jakabné dr. Szalai Krisztina főosztályvezető, Mézner Rita közigazgatási tanácsadó, Gaál Nóra irodavezető, Újszásziné Galló Szilvia pályázati referens) javaslata alapján 2016. november 15-ig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell benyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
– A nyertes pályázókkal az ELTE 2016. december 31-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a megítélt támogatások egy összegben történő, a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előlegként történő átutalásáról a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet) alapján.
– A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása. Amennyiben a pályázó önrészt (saját szállás, terem biztosítása) számol el, nem számítjuk önrésznek.
– A pályázatnak tartalmaznia kell a feladathoz kapcsolódó adatokat és körülményeket (program ideje, érintettek köre, témája, költségterve stb.), amelyet a mellékelt “Adatlap” kitöltésével kell elkészítenie.
– Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
– A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
– A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
– A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
– A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2016. szeptember 1. véghatárideje szerződés szerint, de legkésőbb 2017. június 15.
– 2017-re átnyúló finanszírozás esetén a program 2016. évi indítású kell, hogy legyen.
– A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
– A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

4. A pályázatok benyújtása, határidő
– A pályázatokat kizárólag az erre rendszeresített adatlapon lehet benyújtani, amely a hozzá tartozó nyilatkozattal együtt a csatolt fájlból érhető el.
A kitöltött pályázati adatlapokat – az előírt mellékletek csatolásával, elektronikusan, pdf formátumban – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Oktatási Igazgatóságára, Újszásziné Galló Szilvia részére, gallo.szilvia@kancellaria.elte.hu e-mail címre, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatási Képzési Főosztályára, Mézner Rita részére, rita.mezner@emmi.gov.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.
A pályázat elektronikus beérkezésének határideje: 2016. október 25. 24.00
– A pályázó a pályázat elektronikus beküldésekor az alábbi mellékleteket köteles csatolni:
– a mellékletként csatolt adatlap a hozzá tartozó nyilatkozatokkal;
– a Kedvezményezett létesítő okiratának egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása egy példányban;
– a Kedvezményezett létezését igazoló (végzés, nyilvántartásba vételről szóló határozat, kivonat a bírósági nyilvántartásból,), a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napnál nem régebbi hiteles okirat és annak magyar nyelvű fordítása;
– a Kedvezményezett képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya és annak magyar nyelvű fordítása;
– amennyiben az átutalást magyarországi bankszámlával rendelkező szervezet fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata;
– igazolás a támogatást fogadó bankszámláról.
A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során az EMMI, mint Támogató a 98/2012. Korm. rendelet 3. § 1/b bekezdés figyelembevételével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől eltekint.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
– a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
– a program várható szakmai hasznosulásának bemutatása,
– a költségvetés megalapozottsága, az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat.
Nem jogosultak a támogatásra:
– azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem tartották be az Emberi Erőforrások Minisztériumával, valamint a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.
Hiánypótlásra tekintet nélkül érvénytelen a pályázat, ha
– nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
– a pályázati adatlapot a meghirdetett beérkezési határidőn túl nyújtotta be.
A pályázat befogadásáról annak benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsátunk ki vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk a pályázatot.
Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 5. naptári napig van lehetőség egy alkalommal. A hiánypótoltatott dokumentumokat a 4. pontban meghatározottak szerint szükséges benyújtani.
A pályázat elbírálásáról a beküldött adatlapon megadott e-mail címre 2016. november 20-ig küldünk értesítést.
A nyertes pályázók listáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján – http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma -, valamint a http://www.martonaron.hu honlapon tesszük közzé.
A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D.§-ában meghatározott módon kifogást nyújthat be az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személytől kérhet felvilágosítást:
Eötvös Loránd Tudományegyetem/ Újszásziné Galló Szilvia (gallo.szilvia@kancellaria.elte.hu)
Emberi Erőforrások Minisztériuma/ Mézner Rita (rita.mezner@emmi.gov.hu)
A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai az irányadóak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentum

Forrás: pafi.hu

Szólj hozzá!

More in oktatás, pályázat
Inter Japán Magazin író-újságíró pályázat

Szereted Japánt? Írói ambícióid vannak? ...vagy mindkettő? Jelentkezz az Inter Japán Magazin író-újságíró pályázatára!

Close