Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet » Régi idők nagyböjti gondolatai: 14. nap

Régi idők nagyböjti gondolatai: 14. nap

Babik József tanácsai 1893-ból a nagyböjt időszakára.

„Az irgalmasság lelki cselekedetei közé tartozik a tudatlanok tanítása. Maga édes Üdvözítőnk nyújtott nekünk erre példát, k i három éven keresztül fáradhatatlan buzgósággal tanítá szóval és tettel a zsidó népet a legfőbb jónak, az örök boldogságnak elnyerésére. Felhasznált minden alkalmat, hogy a tudatlanság és elfogultság sötét ködét isteni tanításának fénysugaraival szétoszlassa.

Legyünk mi is e tekintetben hűséges követői! Hány szegény lélek, kinek nem volt alkalma iskolába járni, eped mint sötétségben levő a világosság, éhező a táplálék, szomjazó a hűs forrás után, az üdvös és hasznos ismeretekért. Óh oktassuk őket türelemmel, kitartással a szokott imádságokra, szent hitünk igazságaira, a bibliai történetekre s egyszóval mindarra, a mi lelki hasznokra szolgál, és ezen szeretetteljes fáradozásunk nem marad jutalom nélkül, mert prófétája által azt ígéri az Úr; Az értelmesek tündökölni fognak mint az ég boltozat fénye; és a kik igazságra oktatnak sokakat, mint a csillagok örökön örökké.

A kételkedőknek jó tanácsot adni is a szóban levő cselekedetek közt foglal helyet. Csak az, kinek szivét éhes ölyv gyanánt kételyek marczangolták valaha, csakis az tudja, hogy mily gyötrelmes állapot az, midőn az ember hasonlít egy eltévedt utashoz; nem tudja, jobbra vagy balra induljon-e; nem tudja, mit válaszszon, mihez fogjon. Az igaz szeretet tehát bölcs és üdvös tanácsával oszlatja el felebarátjának kínos tépelődéseit, a mint a szentírás mondja : „Barátjának jó tanácsával édesíttetik a lélek.“ Ezt tévé Keresztelő sz. János a hozzá tóduló s tőle felvilágosítást kérő néppel, édes Üdvözítőnk a hozzá tanácsért folyamodó ifjúval; sz. Péter apostol a pünkösd napján összegyülekezett közönséggel.”

(Forrás: Babik József: Az élet nagy keresztútja – nagyböjti beszédsorozat – Szószéki és családi olvasmányul, Eger, 1893)

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Szólj hozzá!

More in nagyböjt
Régi idők nagyböjti gondolatai: 13. nap

Ifj. Gebé Andor görögkatolikus áldozópap gondolatai nagyböjtre 1904-ben Ungváron.

Close