Kezdőlap » Kárpátalja » Közélet » Hogyan tegyünk panaszt a Nyugdíjalapnál?

Hogyan tegyünk panaszt a Nyugdíjalapnál?

„A nyugdíjam megállapításakor nem vették figyelembe az 1990 és 1994 között egy azóta megszűnt vállalatnál munkával töltött éveimet, hiába hoztam igazolást a levéltárból. Hogyan tehetek panaszt a döntés ellen?”– Amennyiben a polgár úgy véli, hogy a Nyugdíjalap valamely hivatala törvénysértően járt el az ügyében, jogában áll panaszt tenni a Nyugdíjalap egy magasabb szintű, felettes hivatalánál. A járási és városi nyugdíjfőosztályok eljárásával szemben a megyei főosztályon lehet panasszal élni.
A panaszt személyesen kell benyújtani, de megteheti a panaszos törvényes képviselője, valamint az a személy is, aki erre közjegyző által hitelesített megbízólevelet kap. Jó tudni, hogy amikor úgy határozunk, élünk a lehetőséggel, hogy panaszt tegyünk ügyünkben, nem veszítjük el a jogot, hogy később szükség esetén a bírósághoz forduljunk a problémánkkal.
Panasszal élni a Nyugdíjalap hivatalainak határozatai ellen az elfogadásuk napjától számított egy évig lehet, de a panaszosnak legfeljebb egy hónap áll a rendelkezésére a panasztételre attól a naptól számítva, hogy megismerkedett a határozat tartalmával. A Nyugdíjalapnak a panaszt kivizsgáló hivatala szükség esetén meghosszabbíthatja a méltányos okokból elmulasztott panasztételi határidőt.
A panaszlevélnek tartalmaznia kell:
– a panasztevő teljes nevét és lakcímét;
– a kifogásolt határozatot meghozó hivatal megnevezését;
– a panasz és a panaszos követelésének lényegét;
– amennyiben a panaszos fellebbezett a bíróságon a határozat ellen, ezt is fel kell tüntetni a levélben.
Panaszt tenni kizárólag írásban lehet, s a levelet a panaszosnak alá kell írnia.
Benyújtani a panaszt postai úton lehet, ajánlott levél formájában, de személyesen is kézbesítheti a panaszos a címzett hivatalnak. Az utóbbi esetben gondoskodni kell róla, hogy a levelet iktassák! Szükség esetén a panaszos egyéb dokumentumokat is mellékelhet panaszleveléhez, amelyeket ügye kivizsgálása után vissza kell, hogy szolgáltassanak neki.
Amennyiben a panaszlevél nem felel meg a formai követelményeknek, a hivatalban nem fogják kivizsgálni érdemben, hanem a megfelelő indoklással a beérkezéstől számított 10 napon belül visszaküldik a panaszosnak.
Amennyiben a panaszban tárgyalt kérdések nem tartoznak a Nyugdíjalap illetékességi körébe, a levelet legfeljebb öt munkanapon belül továbbítják az illetékes hatóságnak vagy tisztviselőnek, amiről a panaszost is tájékoztatni kötelesek.
A hivatal nem köteles ismételten foglalkozni ugyanannak a panaszosnak ugyanabban a kérdésben benyújtott panaszával, amennyiben az első panaszlevél érdembeli elbírálása nyomán az eljárás beszüntetéséről született döntés, amiről a panaszost is tájékoztatták.
Ha a Nyugdíjalap illetékes hivatala megküldi a panaszosnak határozatát, amelyből kitűnik, hogy követelését részben vagy egészében elutasították, a panaszosnak jogában áll egy hónapon belül újabb panasszal fordulni a Nyugdíjalap egy magasabb szintű szervéhez.
A panaszos kívánságára panaszát a Nyugdíjalapnak a nyugdíjellátással kapcsolatos lakossági panaszokkal foglalkozó bizottsága is kivizsgálhatja (Комісія з питань розгляду скарг громадян на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення). E bizottság határozata azonban csak ajánlásnak minősül. Az ajánlás nyomán a Nyugdíjalap illetékes tisztviselőjének kell meghoznia az indoklással ellátott döntést, amelyről a panasz beérkezésétől számított egy hónapon belül postán vagy személyesen köteles tájékoztatni a panaszost.
Amennyiben a panasz tárgyát képező kérdéseket lehetetlen megoldani egy hónapon belül, a Nyugdíjalap illetékes szerve meghosszabbíthatja az eljárás időtartamát, amelyről írásban köteles tájékoztatni a panaszost még az egy hónapos határidő lejárta előtt. Az ügy kivizsgálásának időtartama azonban ebben az esetben nem haladhatja meg a 45 napot.
A panasz kivizsgálása során a Nyugdíjalap illetékes szervének meg kell győződnie róla, hogy a vitatott határozatot elfogadó hivatal eljárása törvényes, illetve megalapozott volt-e, és ennek függvényében dönthet úgy, hogy nem tesz eleget a panaszos követelésének, vagy úgy, hogy részben vagy egészében eleget tesz annak.
A panaszt kivizsgáló hivatal határozatáról részletesen indokolt hivatalos levélben kötelesek tájékoztatni a panaszost. A panaszosnak jogában áll a bíróságon fellebbezni a Nyugdíjalap bármilyen szintű határozata ellen. Ilyenkor a törvény által erre megállapított határidőket kell figyelembe venni.
Amennyiben a panaszos kérését részben vagy egészében kielégítették, az ügyben eljáró hivatalnak meg kell hoznia az ebből következő határozatokat, amelyről hivatalosan, írásban szintén kötelesek tájékoztatni a panaszost.

hk

Forrás: karpataljalap.net

Szólj hozzá!

Read previous post:
At War With Russia in East, Ukraine Has Worries in the West, Too

The New York Times posted an article about the Ukrainian situation and about the Hungarian minority in Ukraine. The article...

Close