Kezdőlap » новини » Пропозиції щодо Дорожньої карти імплементації статті 7 «Мови освіти» Закону України «Про освіту»

Пропозиції щодо Дорожньої карти імплементації статті 7 «Мови освіти» Закону України «Про освіту»

Міністру освіти і науки України
Лілії Гриневич

Пропозиції щодо Дорожньої карти
імплементації статті 7 «Мови освіти» Закону України «Про освіту»

  Основні кроки Орієнтовні терміни

Відповідальні

за

виконання*

Напрям 1. Формування законодавчої бази

1.                Внесення змін до статті 7 «Мова освіти» Закону України «Про освіту».

Про відповідність положень Закону України «Про освіту»

–                    Конституції України (статті 8, 10, 22, 24, 53, 119)

–                    міжнародним договорам України, укладених в установленому законом порядку/

o       Декларації прав національностей України від 1991 року;

o       Закону України «Про національні меншини в Україні»;

o       Закон України «Про засади державної мовної політики».

o       Європейській хартії регіональних мов або мов меншин;

o       Декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин;

o       Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

o       Документу Копенгагенської наради Конференції щодо людського виміру НБСЕ та Рекомендації 1201 Парламентської Асамблеї Ради Європи,

o       Декларації про принципи співробітництва між Українською РСР та Угорською Республікою із забезпечення прав національних меншин

2018 рік
Напрям 2. Створення умов для якісного вивчення української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (освітнє середовище)
2.7. Розробити стандарти вивчення державної мови (не рідної) для закладів з навчанням мовами національних меншин згідно «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) та чітко визначити, яких результатів і яких мовних знань вона очікує наприкінці 4-го, 9-го і 11 (12)-го класів, враховуючи відмінність мови національних меншин від української державної мови.

до кінця

2018 р.

2.8. Для того, щоб викладання української мови як державної (другої мови) в закарпатських ЗОШ з угорською мовою навчання було ефективним і результативним, необхідно виконати такі кроки:
2.8.1. Розробка Державного стандарту з української як другої мови для всіх освітніх рівнів (початкова освіта, базова середня освіта, загальна середня освіта) для громадян України, для яких рідною є угорська мова, на базі  Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання [англ.: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment]. Рекомендовані вимоги на кінець початкової освіти (4 класи) – A1, базової середньої освіти (9 класів) – А2, повна загальна середня освіта (12 класів) – B1.

до кінця

2018 р.

2.8.2. Розробка такої системи мовних іспитів, які вимірюватимуть та оцінюватимуть рівень мовних знань випускників шкіл та дорослих на базі Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання [англ.: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment] за чотирма навичками володіння мовою (розуміння на слух, усне мовлення, читання і письмо). до кінця 2018-2019 навчального року
2.8.3. До введення в дію нової системи іспитів при оцінювання знань з української мови та літератури на ЗНО визначати прохідний рівень знань окремо для учнів шкіл/класів з мовою навчання національних меншин для яких українська мова не рідна. з 2019 року
2.8.4.

На основі згаданого Державного стандарту розробка навчальної програми з української мови як державної (не рідної) для шкіл/класів з угорською мовою навчання.

(З метою створення умов для диференційованої мовної освіти необхідно на основі типового навчального плану розробити 3 альтернативні (місцеві) навчальні програми:

a) для шкіл, що знаходяться в угорськомовному середовищі,

b) для шкіл, що функціонують у змішаному мовному середовищі,

c) для шкіл, що знаходяться в україномовному середовищі.)

до кінця 2018-2019 начального року
2.8.5.

На базі навчальних програм розробити по 3 пакети підручників до усіх трьох альтернативних навчальних програм (для 1–4 класів, для 5–9 класів і для 10–12 класів).

До підручників підготувати і видати вчительські довідники, робочі зошити, наочні матеріали, освітні допоміжні матеріали (серед них: аудіоматеріали), шкільні словники (у друкованому та цифровому вигляді, з можливістю встановлення на планшети і смартфони).

2019-2020 навчальний рік
Напрям 3. Створення додаткових умов для якісного вивчення української мови учнями, які навчаються в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин
3.3. Розробка пакету навчальних он-лайн програм: українська мова для угорців (початковий і середній рівні). Розробка комп’ютерної навчальної он-лайн програми «українська державна мова/не рідна», що базується на угорській мові. до 2020 р.
3.4. Розробка навчального мобільного додатку «українська як державна мова/ не рідна», що базується на угорській мові, для смартфонів, планшетів. до 2020 р.
3.5. Розробка і видання (у друкованому та цифровому вигляді, з доступом в Інтернеті) українсько-угорського, угорсько-українського (академічного) великого словника до 2020 р.
3.6. Розробка української функціональної описової граматики угорською і українською мовами. до 2020 р.
3.7. Розробка українсько-угорської порівняльної граматики українською й угорською мовами. до 2020 р.
Напрям 4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин
4.5. Підвищення кваліфікації (стажування) педагогів, які викладають у школах з угорською мовою навчання по новим програмам та стандартам з 2020-2021 навчального року
4.6. Підготовка і запуск педагогічної спеціальності «Вчитель української мови і літератури у школах з навчанням мовами національних меншин з 2019 р.
Напрям 7. Збереження національної ідентичності національних громад як складової українського суспільства
7.1. У рамках галузевих законів про освіту створити законодавчу базу збереження мережі закладів з навчанням / вихованням мовами національних меншин на всіх рівнях освітнього процесу. при прийнятті галузевих законів
7.1.1.

Забезпечити реалізацію пропозицій Венеціанської комісії:

Приватні заклади освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, мають право вільного вибору мови освітнього процесу.

до кінця 2018 р.
7.1.2. З метою запобігання негативної дискримінації учнів, які навчаються в класах/ шолах для національних меншин, у навчальних планах для класів/шкіл з мовами національних меншин відокремити години на вивчення рідної мови та літератури від іншомовної освіти, тому що для учнів  національних меншин рідна мова, хоча відрізняється від державної мови, не є іноземною, а тому у їх випадку не може відноситися до іншомовної освіти. з 2018-2019 навчального року
7.2.

У державних стандартах відобразити історичну та  культурну спадщину національних меншин.

Забезпечити вивчення історичної та культурної спадщини національних меншин в освітньому процесі закладів освіти на всіх мовах навчання  в програмах навчальних предметів, особливо в таких освітніх галузях: громадянська та історична, мистецька, соціальна, мовно-літературна на всіх рівнях освітнього процесу.

з 2018-2019 навчального року
7.10. З метою збереження ідентичності національних меншин у рамках варіативної складової навчального плану розробити:
7.10.1 програму з народознавства для шкіл/класів з навчанням мовою національних меншин для учнів 3-4 класів по 1-1 тижневій годині. до кінця 2018 р.
7.10.2. програму з країнознавства для шкіл/класів з навчанням мовою національних меншин для учнів 5-6 класів по 1-1 тижневій годині. до кінця 2018 р.
7.10.3. програму з історії народу даної національної меншини для шкіл/класів з навчанням мовою національних меншин для учнів 7-9 класів по 1-1 тижневій годині. до кінця 2018 р.
7.11. З метою збереження ідентичності національних меншин у рамках варіативної складової навчального плану розробити підручники для виконання програми:
7.11.1. з народознавства народознавства для шкіл/класів з навчанням мовою національних меншин для учнів 3-4 класів протягом 2019 року
7.11.2. з країнознавства для шкіл/класів з навчанням мовою національних меншин для учнів 5- 6 класів протягом 2020 року
7.11.3. з історії народу даної національної меншини для шкіл/класів з навчанням мовою національних меншин для учнів 7-9 класів протягом 2020 року
7.12. З метою забезпечення збереження та засвоєння учнями наукової термінології мовою відповідної націанальної меншини, а також для реалізації рівного доступу до освіти всіх учнів закладів загальної середньої освіти здійсювати якісний переклад тестів ЗНО з усіх предметів, окрім української мови та літератури і іноземних мов. постійно
7.13. Незалежно від мови навчання учня, забезпечити право вільного вибору мови тестування при ЗНО при відповідній заяві учасника ЗНО. постійно
7.14. З метою реалізації рівного доступу до освіти, а також забезпечення якісного рівня вивчення мови та літератури відповідної національної меншини, якісного відбору абітурієнів для навчання у ЗВО на відповідних спеціальностях, включити до переліку предметів, з яких проводиться ЗНО також мову і літературу національних меншин. з 2018-2019 навчального року

*– необхідно визначити відповідальних осіб, структур, відділів, департаментів МОН України, інших відомств або міністерств та/чи Верховної Ради за реалізацію заходів, які зазначені в Дорожній карті імплементації статті 7 «Мова освіти» Закону України «Про освіту».

Берегово, 09 липня 2018 р.

Брензович В.І
голова Громадської організації
«Товариство угорської культури Закарпаття»

Зубанич Л.Л.
голова Демократичної спілки угорців України

Орос І.І.
головаа Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства

Szólj hozzá!

Read previous post:
Kopogtató: éhen halni is csak pozitívan!

A jó pap is holtáig tanul – tartja a mondás. Valahogy így állhat a helyzet a tollforgatókkal is.

Close